Brid Shanahan

Brid Shanahan, Summerhill Family Practice, Summerhill Health Centre, 90-92 Summerhill, Dublin 1, 01 8178889